สมิติเวช ตอกย้ำ ความ เป็น ผู้นำ ด้าน นวัตกรรม ผ่าน มือ ถือ Mobile Health – Siamphone.com[ad_1]

สมิติเวช ตอกยำ ความ เปน ผนำ ดาน นวตกรรม ผาน มอ ถอ (Mobile Health) แก ปญหา Pain Point ดวย ความ เขาใจ ใน ความ ตองการ ของ ผรบ บรการ อยาง ลกซง สง แอ ป พล เค ชน สมตเวช พลส, ไลน สมตเวช, Samitivej PACE ระบบ ตดตาม สถานะ การ ผาตด ผาน แอ ป พล เค ชน ไลน และ Ward Tracking ท สามารถ วางแผน การ รกษา และ กำหนด เวลา รวม กบ แพทย และ ทม สำหรบ ผ ปวย ใน ลาสด ใช Apple เทคโนโลย สราง Digital Experience เพอ ดแล สขภาพ ของ ผ ร บรการ เพราะ # เรา ไม อยาก ให ใคร หวง

นี้ ชาย ชัย รัตน์ ปั ณ รู้ อัมพร ประธาน เจาหนาท บรหาร กลม รพ. สมตเวช และ รพ. บ เอน เอ ช กลาว วา ปจจบน โลก ม การ เปลยนแปลง อยาง รวดเรว รวม ถง การ ดแล เรอง สขภาพ สมตเวช จง เตรยม ความ พรอม ตอ การ เปลยนแปลง เพอ ตอบ สนอง ความ คาด หวง ของ ผรบ บรการ รวม ถง พรอม รองรบ Healthcare 4.0 ด้วย การ ให้ บริการ ทาง สุขภาพ ผ่าน โทรศัพท์ มือ ถือ เป็น ครั้ง แรก ใน ประเทศไทย ที่ สะดวก รวดเร็ว ครบ จบ ดีวย มือ ถือ เพียง เครอง เดยว ตงแต กอน มา โรง พยาบาล ขณะ อย ใน โรง พยาบาล และ กลบ ไป พกฟน ท บาน ดวย ความ มง มน มาก วา 3 ป ใน การ พฒนา ระบบ บน พนฐาน ของ ความ เขาใจ อยาง ลกซง ของ ผรบ บรการ ทง ผ ปวย และ ญาต อยาง แทจรง ภาย ใต แนวคด # เรา ไม อยาก ให ใคร หวง อาท ไม อยาก รอ นาน ทง พบ แพทย และ ชำระ เงน กงวล ระหวาง เขา พก รกษา ใน โรง พยาบาล และ เปน หวง ญาต ขณะ ผาตด ทง ห ม น เพอ สรางสรรค ประสบการณ ท ไม เคย ม มา กอน ใน การ รบ บรการ ของ โรง พยาบาล

(Mobile Health) ได้แก่ สมัคร สมัคร สมัคร สมัคร สมัคร สมัคร สมัคร สมัคร สมัคร เล่น

(1) แอ ป พล เค ชน สมตเวช พลส (Samitivej Plus) การ รอ นาน ทง การ พบ แพทย และ จาย เงน เปน ปญหา ใหญ ของ ผรบ บรการ แต ดวย แอ ป พล เค ชน สมตเวช พลส ผรบ บรการ สามารถ ร ระบบ คว ชำระ เงน ได อยาง รวดเรว ผาน สมตเวช FastPay ซง อย ใน แอ ป พล เค ช น และ ยง สามารถ สแกน คว อา ร โคด เพอ ชำระ เงน ได ท จด FastPay Station โดย ระบบ น ได เชอม ตอ กบ ระบบ บล ของ โรง พยาบาล ทำให ผ ใช บรการ เหน า ใช จาย และ สแกน เพอ ชำระ เงน ได ทนท หลงจาก เปด ให บรการ ไป ตงแต ชวง ปลาย เดอน มถนายน ท ผาน มา ชวย ลด เวลา การ รอ คอย ของ ผ ใช บรการ ได กวา 60%

(2) Samitivej LINE Official Account การ ท ผรบ บรการ เกด ความ เจบปวย หรอ อยาก ร ขอมล เกยว กบ สขภาพ นน แต ไมร จะ หา ขอมล จาก แหลง ท นา เชอถอ ได สมตเวช ได แก ปญหา ของ ผรบ บรการ ดวย ชอง ทาง Official LINE @Samitivej ท สามารถ ตอบ The 300,000 officers of the 300,000-year-old businessman are 100,000 կտիվ համակարգմանություն

(3) ใช Apple เทคโนโลย สมตเวช ได พฒนา เทคโนโลย ผาน Apple Platform ใน การ ดแล สขภาพ ท ไม จำกด เฉพาะ ใน โรง พยาบาล ดวย การ เชอม ตอ ขอมล ผาน Apple's HealthKit รวม ถง การ พฒนา Digital Experience อน ๆ เพอ สขภาพ ท ด ขน ของ ผรบ บรการ ซง ทงหมด นี้ จะ ได้ สัมผัส ใน ปี 2019

(4) Samitivej PACE ครง แรก ใน ไทย กบ การ ด สถานะ การ ผาตด ผาน โทรศพท มอ ถอ ชวย ให ญาต คลาย ความ กงวล ขณะ คนไข อย ใน หอง ผาตด และ ยง ชวย ให คนไข ได ทราบ ถง วธ การ ปฏบต ตว กอน และ หลง ผาตด ซง ญาต สามารถ Official LINE @Samitivej Official Site @Samitivej ข้อมูล ของ ผู้ บริการ ได้ โดยตรง ผ่าน

(5) Ward Tracking เพอ คลาย ความ กงวล ให กบ ผรบ บรการ และ ญาต ให ได ทราบ ถง กจกรรม ทางการ พยาบาล ขณะ รกษา ใน โรง พยาบาล เปน ระบบ ท ผรบ บรการ จะ ร แผนการ รกษา ขน ตอน และ เวลา การ ทำ หตถการ สามารถ วางแผน การ รกษา และ กำหนด เวลา รวม กบ แพทย และ ทม และ สามารถ เลอก หอง พก ได ดวย ตว เอง สามารถ เขาถง ขอมล ท เกยวของ กบ การ รกษา ทราบ ถง แผนการ รกษา และ ระยะ เวลา การ พก ฟ เชอม ตอ ขอมล ทางการ รกษา กบ ระบบ เบก จาย ของ บรษท ประกน เพอ ความ รวดเรว ใน การ บรการ ผรบ บรการ

ทงหมด น แสดง ให เหน ถง การ เปน ผนำ ดาน นวตกรรม ของ สมตเวช ท ผสาน นวตกรรม ซง วเคราะห จาก Pain Point ของ ผ ใช บรการ มา รวม กน ไว ใน Smart Phone รป แบบ Mobile Health ภาย ใต คอน เซ ป ต # เรา ไม อยาก ให ใคร หวง

[ad_2]
Source link